Các Ủy Viên

Commissioners Map

Các Ủy Viên được bầu vào nhiệm kỳ ba năm trên cơ sở so le từ các quận huyện trên toàn tiểu bang.

  • Vị Trí 1-3 đại diện cho người trồng táo ở Quận 1: (Màu Cam) gồm các hạt Chelan, Douglas và Okanogan.
  • Vị Trí 5-8 đại diện cho người trồng táo ở Quận 2: (Màu Xanh Nước Biển) gồm các hạt Kittitas, Yakima, Benton và Franklin.
  • Vị trí 9 và 4 đại diện cho người trồng táo ở các khu vực còn lại của tiểu bang (Màu Xanh Lá Cây).
  • Vị trí 14 đại diện cho Sở Nông Nghiệp Tiểu Bang Washington (WSDA).
  • Các vị trí 10 và 11 đại diện cho các chủ hàng và các hãng tiếp thị tại Quận 1 (Màu Xanh Lá Cây).en).
  • Vị Trí 12 và 13 đại diện cho các chủ hàng và các hãng tiếp thị tại Quận 2.
John Griggs
Position 1
John Griggs
District 1
Cass Gebbers
Position 2
Cass Gebbers
District 1
Dave Robinson
Position 3
Dave Robison
District 1
Dalton Thomas
Position 4
Dalton Thomas
Balance of State
Barbara Walkenhauer
Position 5
Barbara Walkenhauer
District 2
David Douglas
Position 6
David Douglas
District 2
Michael Rouche
Position 7
Michael Roche
District 2
Jon Algeria
Position 8
Jon Algeria (Chairman)
District 2
West Mathison
Position 9
West Mathison
Balance of State
jay Fulbright
Position 10
Jay Fulbright
Balance of State
Greg Clevenger
Position 11
Greg Clevenger
Balance of State
Frank Davis
Position 12
Frank Davis
District 2
Mark Zirkle
Position 13
Mark Zirkle
District 2
Cameron Crump
Position 14
Cameron Crump
WSDA