Tuyên Bố Về Sứ Mệnh

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Tuyên Bố Về Tầm Nhìn

Chúng tôi nhận thấy Washington là địa phương dẫn đầu, năng động, mạnh mẽ của ngành công nghiệp táo thế giới.

Tuyên Bố Về Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Ủy Ban Táo Washington là bảo vệ, thúc đẩy và giúp cho ngành công nghiệp của chúng tôi phát triển bằng cách tăng cường và nâng cao giá trị của các loại táo Washington phục vụ cho những người trồng táo và người tiêu dùng.