Video

Video

Các Video về Táo Washington

Thưởng thức bộ sưu tập video này, có cả các nội dung quảng cáo trên truyền hình về Các Loại Táo Washington trước kia cũng như hiện nay.

Thương mại 1957-66